Skip to content

Vyhlásenie o prístupnosti

Trnavský samosprávny kraj má záujem zabezpečiť prístupnosť www.talentcentrumtrnava.sk v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102.

Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na sídlo www.talentcentrumtrnava.sk.

Stav súladu

Toto webové sídlo v čiastočnom súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102.

Neprístupný obsah

Kritérium úspešnosti 1.2.1 – video background v hlavičke nemá titulky alebo iný alternativny textový prepis
Kritérium úspešnosti 1.2.3 – video background v hlavičke nemá audiokomentár
Kritérium úspešnosti 1.4.3 – je nedostatočný kontrast na niektorých miestach, hlavné nadpisy
Kritérium úspešnosti 1.4.8 – riadkovanie je na niektorých miestach menšie ako 1.5
Kritérium úspešnosti 2.4.4 – niektorý button nemá dostatočne jednoznačný text a nedefinuje obsah
Kritérium úspešnosti 2.4.7 – v niektorých častiach nie je viditeľné zameranie, niektoré časti dopĺňajú informáciu, otáčaju sa len na hover a odkaz na ďalší obsah je až po otočeni

Vypracovanie tohto vyhlásenia o prístupnosti

Toto vyhlásenie bolo vypracované 7. 10. 2022
[Uveďte metódu vypracovania vyhlásenia (pozri článok 3 ods. 1 vykonávacieho rozhodnutia Komisie (EÚ) 2018/1523)].
Vyhodnotenie súladu webového sídla s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102 bolo vykonané samohodnotením.
Vyhlásenie bolo naposledy skontrolované 7. 10. 2022

Spätná väzba a kontaktné informácie

V prípade problémov s prístupnosťou webového sídla nás, prosím, kontaktujte na
e-mailovej adrese: webmaster@trnava-vuc.sk. Správcom obsahu je Trnavský samosprávny kraj.
Spätná väzba a kontaktné informácie
V prípade problémov s prístupnosťou webového sídla nás, prosím, kontaktujte na
e-mailovej adrese: webmaster@trnava-vuc.sk. Správcom obsahu je Trnavský samosprávny kraj.

Vynucovacie konanie

V prípade neuspokojivých odpovedí na podnety alebo žiadosti zaslané v rámci spätnej väzby subjektu verejného sektora v súlade s čl. 7 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu sa môžete obrátiť v rámci vynucovacieho konania na subjekt poverený presadzovaním Smernice, ktorým je Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu na e-mailovej adrese: standard@vicepremier.gov.sk.